Search form

Jɔ̌n 19:6

6Bǒbati bachiǎkap nɛ babhahɛrǐ ɛkɛrákap bághɔ́ nɔ́kɔ́ yí, bábho bɛbɨk mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Dɛm mángó yi ndǔ ɛkotákátí! Mángó yi ndǔ ɛkotákátí!” Páílet arɛm ntá yap bɛ, “Bě babhɔŋ mǎnsɔt yi mǎngó ndǔ ɛkotákátí, mbɨ́kɨ́ ghɔ ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ́ ɛnɛ ɛ́yàŋ mángwáy yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index