Search form

Jɔ̌n 19:7

7Bo Israɛl, bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́bhɔ̌ŋ ɛbhé, nɛ bɛkoŋo ɛbhé yɔ, abhɔŋ bɛ́gu mbɔnyunɛ ákʉ́ mmʉɛt yi Mmɔ Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index