Search form

Jɔ̌n 19:8

8Páílet ághókó nɔ́kɔ́ bɛyɔŋ ɛbhɛn, bɛcháy bɛ́pɛ́t bɛkɛm yi bɛcha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index