Search form

Jɔ̌n 19:9

9Apɛt achwe amɛm áchá abhɛp Yesu bɛ, “Ɛtɔk ɛnɛ ɔ́fú arɛ chi ɛnɛ́?” Kɛ Yesu abhɨkɨ kɛmɛ yɛ ɛyɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index