Search form

Jɔ̌n 2

Yesu akʉ manyiɛp ayibhiri mmɛm ndǔ ɛpǎ nɛbhay

1Ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ manywɔp apay, ɛpǎ nɛbhay ɛ́bhák amɛm ɛtɔk Kána, atú Gálili. Nnɔ Yesu abhak arɛ́. 2Mának nyaka Yesu nkwɔ́ nɛ bakoŋo bhi ndǔ ɛpǎ nɛbhay ɛyɔ. 3Mmɛ́m ámáy nɔ́kɔ́, nnɔ Yesu arɔk aghati yi bɛ, “Mmɛ́m ɛpǎ amay.” 4Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Mmá, ndaká yí ɔ́sɔŋɔri mɛ ɛ̌ti mmɛ́m? Mpok aya abhɨ́kɨ́ re kway.” 5Máyi aghati bo abhɛn bákɔ̀rɛ mmɛm bɛ, “Kʉ ka yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yí ághàti bhe.” 6Bɛjɔ̌ manyiɛp bɛtandat bɛchi nyaka arɛ téé. Yɛ̌ntɨkɨ ɛjɔ ɛ́sɔ̀t nyaka mbɔ líta manyiɛp bɛsǎ byo. Bɛ́kóŋo ɛpɨŋ ɛnɛ́ bo Israɛl, básɔ̀t nyaka manyiɛp ndǔ bɛjɔ ɛbhɔ ndu bɛ́so bɛ́pókó mmʉɛt. 7Yesu aghati bakʉ̌ bɛtɨk bɛ, “Fíɛ́ ká manyiɛp amɛm bɛjɔ ɛbhɔ kpát mɛ́njwi.” Báfyɛ́ manyiɛp amɛm bɛjɔ, bɛ́jwí tɛ anyu. 8Aghati bhɔ bɛ, “Sɔt ka mbɔk mǎnchyɛ́ ntá mǔnti ɛpǎ nɛbhay”. Bákʉ́ nɔ́. 9mǔnti ɛpǎ nɛbhay ághókótí nɔ́kɔ́, aghɔ́ bɛ́ manyiɛp mɔ arɔp chi mmɛ́m. Yi kɛrɨŋɨ ɛbhak mɔ́ áfú, yɛ̌ndu bakʉ̌ bɛtɨk abhɛn bákò mɔ bárɨ́ŋɨ́ nyaka bɛ manyiɛp kɛ ayibhiri ndǔ mmɛm. Mǔnti ɛpǎ nɛbhay abhɨŋɨ mbǎyngɔrɛ́, 10arɛm bɛ, “Ndǔ ɛpa, báyambɨ mantwɔ chi nɛ ɛrɨ́tí mmɛ́m. Nɛ bo mǎnáŋ mányú ánchwé bhɔ amʉɛt, kɛ mántwɔ nɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyǔ mmɛ́m báchák. Kɛ ɔrɔ́ ɛrɨ́tí mmɛ́m ansɛm, nɛ nɛ́nɛ kɛ ɔ́twɔ̀ nɛ mɔ́.” 11Yesu akʉ nyaka ɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛnɛ amɛm ɛtɔk Kána, atú Gálili. Ɛ́bhák ɛrɨŋ ɛnɛ́ mbɨ ɛnɛ yi akʉ́ ndu bɛtɔŋ ɛnyǔ bɛtaŋ ɛbhɛn yi ábhɔ́ŋɔ́. Ɛ́kʉ́, bakoŋo bhi mánóko bɛ yi achi Mmɔ Mandɛm.

12Ɛpǎ nɛbhay ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́, Yesu asɛp arɔk Kapɛ̌naum nɛ máyi nɛ bɔ̌mayi nɛ bakoŋo bhi. Bábhak arɛ́ ndǔ mpay manywɔp.

Yesu achwe ɛkɛrákap Mandɛm abók bakɔ̌siɛ

(Mt 21.12-13; Mk 11.15-17; Lk 19.45-46)

13Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ ɛnɛ bo Israɛl ɛ́rɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ kɛ́kwɔ́t, Yesu akó, arɔk Yerúsalɛm ndu mɛnyiɛ ɛpǎ ɛyɔ. 14Arɛ́, arɔk achwe amɛm ɛ́kírí ɛnɛ ɛkɛrákap Mandɛm. Aghɔ́ bo abhɛn bátì mpɔŋ nɛ bághɔ́ŋɔmɛ́n nɛ bɛbhóŋó. Bo básɔ̀t nyaka mɛnyɨŋ ɛbhɔ ndu bɛchyɛ akap. Aghɔ́ bawupsǐ bakap nkwɔ arɛ́. 15Asɔt nnɨk aghoko ɛ́kpá, abho bɛ́bok bho nɛ yɔ, bɛ mámfú amɛm ɛkɛrákap Mandɛm. Akʉ ɛnyumɔt nɛ bághɔ́ŋɔmɛ́n, nɛ mpɔŋ ɛnɛ́ ɛ́chí arɛ́. Atakati bɛ́fɛ́mɛ́ bo abhɛn bákɔ̀ ɛsiɛ́ bakáp bɛwupsi, nɛ atakati bakáp ayap. 16Aghati batǐ bɛbhóŋó bɛ, “Fɛrɛ́ ká mɛnyɨŋ ɛbhɛn fá! Bǎkɛ́ sɔt ɛkɛt Ɛtaya mǎnjibhiri ndǔ ɛkɛrɛ́siɛ!” 17Ndak awu ákʉ́ bakoŋo bhi bátɨk bɛ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Chɔŋ ɛkɔŋ ɛnɛ́ mbɔ́ŋɔ́ nɛ ɛkɛt ɛyɛ ɛ́ngway mɛ.” 18Bɛ́kóŋo ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu ákʉ́, bo Israɛl bábhɛ́p yi bɛ, “Ntɨkɨ ɛnyɨŋɨ́ maknkay ɔ́kway bɛkʉ mbɔ ɛrɨŋ ndu bɛtɔŋ bhɛsɛ bɛ ɔbhɔ̌ŋ bɛtaŋ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn?” 19Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mbák mǎnchɔ́ŋtí ɛkɛrákap ɛnɛ, chɔŋ mpɛt nte yɔ́ ndǔ manywɔp arat.” 20Bo Israɛl bárɛ́m bɛ, “Cháá, báté ɛkɛt ɛnɛ ndǔ mamiɛ́ bɛsa bɛpay nsɛm atandat, ɔbhɛ́ ɔ̌kway bɛte yɔ ndǔ manywɔp ararɛ?” 21Kɛ ɛkɛrákap ɛnɛ́ Yesu árɛ́mɛ́ ɛ́bhak chi mmʉɛt yi. 22Mpok Mandɛm akʉ yi ámpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, kɛ̌ bakoŋo bhi bátɨk bɛ yi arɛm nyaka bɛyɔŋ ɛbhɛn. Ɛ́kʉ́ bɔ mánóko mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi amɛm Ɛkáti Mandɛm nɛ ɛbhɛn Yesu árɛ́mɛ́.

Yesu arɨ́ŋɨ́ ɛnyǔ nkwǎ achi

23Ɛnɛ́ Yesu áchí Yerúsalɛm ndǔ mpok Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ, bɛyǎ bo básɨ́kɨntɨ nɛ yi ɛ̌ti mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn bághɔ́ yi ákú. 24Kɛ Yesu kɛgʉɛ́p mmʉɛt ntá yap, mbɔnyunɛ, arɨ́ŋɨ́ nyaka ɛnyǔ nkwǎŋwaŋ achi. 25Yɛ̌ mmu kɛghati yi nkaysi bǒbhɔ mbɔnyunɛ yímbɔŋ arɨ́ŋɨ́ nyaka ndǔ ntɨ̌ nkwǎ nɛchi amɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index