Search form

Jɔ̌n 2:1

Yesu akʉ manyiɛp ayibhiri mmɛm ndǔ ɛpǎ nɛbhay

1Ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ manywɔp apay, ɛpǎ nɛbhay ɛ́bhák amɛm ɛtɔk Kána, atú Gálili. Nnɔ Yesu abhak arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index