Search form

Jɔ̌n 2:10

10arɛm bɛ, “Ndǔ ɛpa, báyambɨ mantwɔ chi nɛ ɛrɨ́tí mmɛ́m. Nɛ bo mǎnáŋ mányú ánchwé bhɔ amʉɛt, kɛ mántwɔ nɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyǔ mmɛ́m báchák. Kɛ ɔrɔ́ ɛrɨ́tí mmɛ́m ansɛm, nɛ nɛ́nɛ kɛ ɔ́twɔ̀ nɛ mɔ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index