Search form

Jɔ̌n 2:12

12Ɛpǎ nɛbhay ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́, Yesu asɛp arɔk Kapɛ̌naum nɛ máyi nɛ bɔ̌mayi nɛ bakoŋo bhi. Bábhak arɛ́ ndǔ mpay manywɔp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index