Search form

Jɔ̌n 2:13

Yesu achwe ɛkɛrákap Mandɛm abók bakɔ̌siɛ

(Mt 21.12-13; Mk 11.15-17; Lk 19.45-46)

13Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ ɛnɛ bo Israɛl ɛ́rɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ kɛ́kwɔ́t, Yesu akó, arɔk Yerúsalɛm ndu mɛnyiɛ ɛpǎ ɛyɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index