Search form

Jɔ̌n 2:14

14Arɛ́, arɔk achwe amɛm ɛ́kírí ɛnɛ ɛkɛrákap Mandɛm. Aghɔ́ bo abhɛn bátì mpɔŋ nɛ bághɔ́ŋɔmɛ́n nɛ bɛbhóŋó. Bo básɔ̀t nyaka mɛnyɨŋ ɛbhɔ ndu bɛchyɛ akap. Aghɔ́ bawupsǐ bakap nkwɔ arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index