Search form

Jɔ̌n 2:15

15Asɔt nnɨk aghoko ɛ́kpá, abho bɛ́bok bho nɛ yɔ, bɛ mámfú amɛm ɛkɛrákap Mandɛm. Akʉ ɛnyumɔt nɛ bághɔ́ŋɔmɛ́n, nɛ mpɔŋ ɛnɛ́ ɛ́chí arɛ́. Atakati bɛ́fɛ́mɛ́ bo abhɛn bákɔ̀ ɛsiɛ́ bakáp bɛwupsi, nɛ atakati bakáp ayap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index