Search form

Jɔ̌n 2:16

16Aghati batǐ bɛbhóŋó bɛ, “Fɛrɛ́ ká mɛnyɨŋ ɛbhɛn fá! Bǎkɛ́ sɔt ɛkɛt Ɛtaya mǎnjibhiri ndǔ ɛkɛrɛ́siɛ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index