Search form

Jɔ̌n 2:17

17Ndak awu ákʉ́ bakoŋo bhi bátɨk bɛ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Chɔŋ ɛkɔŋ ɛnɛ́ mbɔ́ŋɔ́ nɛ ɛkɛt ɛyɛ ɛ́ngway mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index