Search form

Jɔ̌n 2:18

18Bɛ́kóŋo ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu ákʉ́, bo Israɛl bábhɛ́p yi bɛ, “Ntɨkɨ ɛnyɨŋɨ́ maknkay ɔ́kway bɛkʉ mbɔ ɛrɨŋ ndu bɛtɔŋ bhɛsɛ bɛ ɔbhɔ̌ŋ bɛtaŋ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index