Search form

Jɔ̌n 2:2

2Mának nyaka Yesu nkwɔ́ nɛ bakoŋo bhi ndǔ ɛpǎ nɛbhay ɛyɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index