Search form

Jɔ̌n 2:20

20Bo Israɛl bárɛ́m bɛ, “Cháá, báté ɛkɛt ɛnɛ ndǔ mamiɛ́ bɛsa bɛpay nsɛm atandat, ɔbhɛ́ ɔ̌kway bɛte yɔ ndǔ manywɔp ararɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index