Search form

Jɔ̌n 2:21

21Kɛ ɛkɛrákap ɛnɛ́ Yesu árɛ́mɛ́ ɛ́bhak chi mmʉɛt yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index