Search form

Jɔ̌n 2:22

22Mpok Mandɛm akʉ yi ámpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, kɛ̌ bakoŋo bhi bátɨk bɛ yi arɛm nyaka bɛyɔŋ ɛbhɛn. Ɛ́kʉ́ bɔ mánóko mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi amɛm Ɛkáti Mandɛm nɛ ɛbhɛn Yesu árɛ́mɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index