Search form

Jɔ̌n 2:23

Yesu arɨ́ŋɨ́ ɛnyǔ nkwǎ achi

23Ɛnɛ́ Yesu áchí Yerúsalɛm ndǔ mpok Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ, bɛyǎ bo básɨ́kɨntɨ nɛ yi ɛ̌ti mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn bághɔ́ yi ákú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index