Search form

Jɔ̌n 2:24

24Kɛ Yesu kɛgʉɛ́p mmʉɛt ntá yap, mbɔnyunɛ, arɨ́ŋɨ́ nyaka ɛnyǔ nkwǎŋwaŋ achi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index