Search form

Jɔ̌n 2:25

25Yɛ̌ mmu kɛghati yi nkaysi bǒbhɔ mbɔnyunɛ yímbɔŋ arɨ́ŋɨ́ nyaka ndǔ ntɨ̌ nkwǎ nɛchi amɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index