Search form

Jɔ̌n 2:3

3Mmɛ́m ámáy nɔ́kɔ́, nnɔ Yesu arɔk aghati yi bɛ, “Mmɛ́m ɛpǎ amay.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index