Search form

Jɔ̌n 2:4

4Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Mmá, ndaká yí ɔ́sɔŋɔri mɛ ɛ̌ti mmɛ́m? Mpok aya abhɨ́kɨ́ re kway.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index