Search form

Jɔ̌n 2:5

5Máyi aghati bo abhɛn bákɔ̀rɛ mmɛm bɛ, “Kʉ ka yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yí ághàti bhe.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index