Search form

Jɔ̌n 2:6

6Bɛjɔ̌ manyiɛp bɛtandat bɛchi nyaka arɛ téé. Yɛ̌ntɨkɨ ɛjɔ ɛ́sɔ̀t nyaka mbɔ líta manyiɛp bɛsǎ byo. Bɛ́kóŋo ɛpɨŋ ɛnɛ́ bo Israɛl, básɔ̀t nyaka manyiɛp ndǔ bɛjɔ ɛbhɔ ndu bɛ́so bɛ́pókó mmʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index