Search form

Jɔ̌n 2:7

7Yesu aghati bakʉ̌ bɛtɨk bɛ, “Fíɛ́ ká manyiɛp amɛm bɛjɔ ɛbhɔ kpát mɛ́njwi.” Báfyɛ́ manyiɛp amɛm bɛjɔ, bɛ́jwí tɛ anyu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index