Search form

Jɔ̌n 2:8

8Aghati bhɔ bɛ, “Sɔt ka mbɔk mǎnchyɛ́ ntá mǔnti ɛpǎ nɛbhay”. Bákʉ́ nɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index