Search form

Jɔ̌n 2:9

9mǔnti ɛpǎ nɛbhay ághókótí nɔ́kɔ́, aghɔ́ bɛ́ manyiɛp mɔ arɔp chi mmɛ́m. Yi kɛrɨŋɨ ɛbhak mɔ́ áfú, yɛ̌ndu bakʉ̌ bɛtɨk abhɛn bákò mɔ bárɨ́ŋɨ́ nyaka bɛ manyiɛp kɛ ayibhiri ndǔ mmɛm. Mǔnti ɛpǎ nɛbhay abhɨŋɨ mbǎyngɔrɛ́,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index