Search form

Jɔ̌n 20

Yesu apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m

(Mt 28.1-8; Mk 16.1-8; Lk 24.1-12)

1Nywɔp nɛywɛ̌mʉɛt bo Israɛl nɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́, María mmɔ̌ ɛtɔk Mágdala afa nɛ nɛyǐnywɔp arɔk ndǔ nnɛm Yesu. Aghɔ́ bɛ́ mǎnáŋ bábɨ́ŋɨ́rí ntay ɛnɛn nɛchi anyǔ nnɛm báfɛrɛ. 2María afa yɛ arɔk ntiɛ́t ntiɛt ntá Símun Píta nɛ nkoŋo Yesu áchák anɛ Yesu ákɔ́ŋɔ́ nyaka, arɛm bɛ, “Báfɛ́rɛ́ Yesu Acha ndǔ nnɛm nɛ sɛ́bhɨ́kɨ́ rɨŋɨ nɛbhʉɛt anɛ bárɔ́ŋ bábhʉ́rɛ́ yi.” 3Píta afú yɛ nɛ nkoŋo anɛfú wu, báfá, báré rɔ́ŋ ndǔ nnɛm. 4Báre rɔŋ ntiɛ̌ntiɛt, kɛ nkoŋo anɛfú wu ajɛt acha Píta. Ayambɨ aghaka ndǔ nnɛm. 5Akuri amɨk. Asá nɔ́kɔ́ amɨ́k awu amɛm, aghɔ́ bɛbhɔ́k ɛ́síɛndɛn arɛ kɛ akɛ chwe amɛm. 6Símun Píta mmu ákòŋo yi ansɛm áchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ ndǔ nnɛm, afʉɛ́t, arɔk amɛm, aghɔ́ bɛbhɔ́k ɛ́síɛndɛn ɛbhɔ arɛ bhʉ́rɛ́. 7Aghɔ́ ndɛn anɛ mánɛ́bhɛ́ nyaka ntí Yesu nɛ yɔ nkwɔ. Nɛ ndɛn ɛyɔ ɛbhak aywi nɛbhʉɛt kɛkúrí nɛnɛp. 8Kɛ nkoŋo anɛfú wu anɛ ayambɨ áchwɔ́bhɛ́ ndǔ nnɛm achwe amɛm nkwɔ, aghɔ́ nɛ amɨ́k, anoko. 9Kpátɛ mpok yɔ, bɔ́ bábhɨkɨ re jwi nyaka mmɛm ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ́mɛ́ bɛ́ Yesu abhɔŋ bɛpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. 10Bakoŋo Yesu bhɔ bápɛtnsɛm ndǔ bɛkɛt ɛbhap.

Yesu abhesi ntá María anɛ ɛtɔk Magdala

(Mt 28.9-10; Mk 16.9-11)

11Kɛ María ate nɛpaka nnɛm andi nɔkɔ kɛbhɔ, nɛ ɛnɛ́ yí ábhʉɛ́t bɛdi, akuri amɨk, agʉɛ́p amɨ́k awu amɛm nnɛm. 12Aghɔ́ bɔángɛl Mandɛm bati apay chɔ́kɔ́ nɛ ndɛn pɛ́pɛ́p amʉɛt ndǔ nɛbhʉɛt anɛ bábhʉ́rɛ́ nyaka Yesu. Amɔt abhak ndǔ nɛbhʉɛt ntí ywi achi nyaka. Achák ndǔ nɛbhʉɛt bɛkak. 13Bárɛ́m ntá María bɛ, “Mmá, ɔ̌di yi?” María akɛmɛ bhɔ bɛ, “Chi ɛ̌ti báfɛ́rɛ́ Acha bárɔŋ nɛ yi, nɛ mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛbhak ɛnɛ bábhʉ́rɛ́ yi.” 14Árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, ayibhiri mmʉɛt aghɔ́ Yesu téé, kɛ yi kɛrɨŋɨ bɛ chi yi. 15Yesu arɛm ntá yi bɛ, “Mma, ɔ̌di yi? Ɔ̌yàŋ agha?” Ndǔ María ákáysí bɛ́ chí mmu anɛ áyɨ̀ŋɨ nkɨ, arɛm ntá yi bɛ, “Ɛta, mbák ɔ́fɛ́rɛ́ yi, ghatí mɛ́ ɛbhak ɛnɛ ɔ́bhʉ́rɛ́ yi bɛ́ ndɔ́k nsɔt yí.” 16Yesu arɛm bɛ, “María!” María ayibhiri mmʉɛt arɛm ndǔ ɛyɔŋ bo Israɛl bɛ, “Rabóni!” [Nɔ chí “Ntɔŋ”]. 17Yesu arɛm ntá yi bɛ, “Kɛ́kɛm mɛ, mbɔnyunɛ mbɨ́kɨ́ re rɔŋ amfay ntá Ɛtaya. Kɛ dɔ́k ntá bɔ̌maya ghatí bhɔ bɛ́ mɛ̌pɛtnsɛm ntá Ɛtaya, nɛ ɛtayɛka. Ntá Mandɛm awa, nɛ Mandɛm aywɛka.” 18María mmɔ̌ ɛtɔk Mágdala arɔk aghati bakoŋo Yesu bɛ, “Ngɔ Yesu Acha.” Nɛ aghati bhɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Yesu aghati yi.

Yesu abhesi ntá bakoŋo bhi

(Mt 28.16-20; Mk 16.14-18; Lk 24.36-49)

19Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ beku ndǔ nkúbhɛ́ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt ɛnɔ, bakoŋo Yesu bábhak amɛm ɛkɛt ɛ́mɔt nɛ babhǐnywɔ́p femfé ndu báchay bǒbati bo Israɛl. Yesu arɔk ate bɔ́ bɛsí, arɛm bɛ, “Kpák ámbák nɛ bhe.” 20Árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ, atɔ́ŋ bɔ amɔ yi nɛ mbeápak ɛyi. Bakoŋo abhi bájwí nɛ maŋák ndu bághɔ́ Yesu Acha. 21Yesu apɛt arɛm bɛ, “Kpák ámbák nɛ bhe! Nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ Ɛtaya átó mɛ, kɛ nchí tó be.” 22Yesu árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, afɛ́p bhɔ ɛ̌yú, arɛm bɛ, “Dɔ̌ ka Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ámbák nɛ bhe. 23Mbák mǎmfóŋórí mmu bɛbʉ́ ɛbhi, Mandɛm nkwɔ ǎfoŋori yi. Mbák bǎbhɨkɨ foŋori bɛbʉ́ mmu, bɛ́rɔ̀p yi anti.”

Tɔmás arɛm bɛ mbák yi akhɨ́kɨ́ ghɔ Yesu amɨ́k apú noko

24Nkoŋo Yesu amɔt ndǔ abhɛn bati byo nɛ apay, anɛ áká nnyɛ́n bɛ Tɔmás, nɔ chí ɛfák, apú nyaka nɛ batɨ, mpok Yesu átwɔ́. 25Tɔmás átɛ́mɛ́rí nɔ́kɔ́ bhɔ, báré ghati yi bɛ, “Sɛ́ghɔ Yesu Acha.” Kɛ yi akɛmɛ bhɔ bɛ, “Kpátɛ ngɔ́ nɛ amɨ́k bɛbhé-mpi yí amɔ, ntɔk bhɔ́ nɛ sɛnɔŋ awɔ, mbát awɔ́ ndǔ tambe ywi mpú noko.”

26Ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ manywɔp ánɛn, bakoŋo Yesu bápɛ́t babhak anywɔp ndǔ nɛbhʉɛt amɔt. Tɔmás abhak nɛ bhɔ. Babhǐnywɔp ábhák femfé, Yɛ̌ nɔ, Yesu atwɔ́, ate nɛntɨ ɛnap, arɛm bɛ, “Kpák ámbák nɛ bhe.” 27Arɛm yɛ ntá Tɔmás bɛ, “Tɔ́k bɛrɨŋ ɛbhɛn bɛchi ndu amɔ́ ya nɛ kɛnɔŋámɔ ɛkɛ ghɔ. Sá awɔ́ fá ndǔ tambe wa. Kɛ́pɛrɛ makati. Bák mmu anɛ ánòko!” 28Tɔmás akɛmɛ yí bɛ, “Acha nɛ Mandɛm awa!” 29Yesu arɛm ntá yi bɛ, “Ɔnókó mbɔnyunɛ ɔ́ghɔ́ mɛ nɛ amɨ́k? Ɛrɨ ɛcha ntá bo abhɛn mánòko yɛ̌ndu bábhɨ́kɨ́ ghɔ́ nɛ amɨ́k.”

Nti anɛ Jɔ̌n ásɨ́ŋɨ́ ɛkáti-nɛ

30Yesu akʉ nyaka bɛyǎ mɛnyɨŋɨ́ maknkay bɛ́chák bɛsí bakoŋo bhi, ɛbhɛ́n bábhɨ́kɨ́ sɨŋ amɛm ɛkáti ɛnɛ. 31Básɨŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chí amɛm ɛkáti ɛnɛ bɛ mɛnkwak be mǎnókó bɛ Yesu kɛ achi Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, Mmɔ Mandɛm. Nɛ bɛ́ ndǔ mǎnókó yí, mǎmbɔ́ŋ nɛpɛ́m ndǔ nnyɛ́n ɛni.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index