Search form

Jɔ̌n 20:1

Yesu apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m

(Mt 28.1-8; Mk 16.1-8; Lk 24.1-12)

1Nywɔp nɛywɛ̌mʉɛt bo Israɛl nɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́, María mmɔ̌ ɛtɔk Mágdala afa nɛ nɛyǐnywɔp arɔk ndǔ nnɛm Yesu. Aghɔ́ bɛ́ mǎnáŋ bábɨ́ŋɨ́rí ntay ɛnɛn nɛchi anyǔ nnɛm báfɛrɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index