Search form

Jɔ̌n 20:11

Yesu abhesi ntá María anɛ ɛtɔk Magdala

(Mt 28.9-10; Mk 16.9-11)

11Kɛ María ate nɛpaka nnɛm andi nɔkɔ kɛbhɔ, nɛ ɛnɛ́ yí ábhʉɛ́t bɛdi, akuri amɨk, agʉɛ́p amɨ́k awu amɛm nnɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index