Search form

Jɔ̌n 20:12

12Aghɔ́ bɔángɛl Mandɛm bati apay chɔ́kɔ́ nɛ ndɛn pɛ́pɛ́p amʉɛt ndǔ nɛbhʉɛt anɛ bábhʉ́rɛ́ nyaka Yesu. Amɔt abhak ndǔ nɛbhʉɛt ntí ywi achi nyaka. Achák ndǔ nɛbhʉɛt bɛkak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index