Search form

Jɔ̌n 20:13

13Bárɛ́m ntá María bɛ, “Mmá, ɔ̌di yi?” María akɛmɛ bhɔ bɛ, “Chi ɛ̌ti báfɛ́rɛ́ Acha bárɔŋ nɛ yi, nɛ mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛbhak ɛnɛ bábhʉ́rɛ́ yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index