Search form

Jɔ̌n 20:14

14Árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, ayibhiri mmʉɛt aghɔ́ Yesu téé, kɛ yi kɛrɨŋɨ bɛ chi yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index