Search form

Jɔ̌n 20:15

15Yesu arɛm ntá yi bɛ, “Mma, ɔ̌di yi? Ɔ̌yàŋ agha?” Ndǔ María ákáysí bɛ́ chí mmu anɛ áyɨ̀ŋɨ nkɨ, arɛm ntá yi bɛ, “Ɛta, mbák ɔ́fɛ́rɛ́ yi, ghatí mɛ́ ɛbhak ɛnɛ ɔ́bhʉ́rɛ́ yi bɛ́ ndɔ́k nsɔt yí.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index