Search form

Jɔ̌n 20:16

16Yesu arɛm bɛ, “María!” María ayibhiri mmʉɛt arɛm ndǔ ɛyɔŋ bo Israɛl bɛ, “Rabóni!” [Nɔ chí “Ntɔŋ”].

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index