Search form

Jɔ̌n 20:17

17Yesu arɛm ntá yi bɛ, “Kɛ́kɛm mɛ, mbɔnyunɛ mbɨ́kɨ́ re rɔŋ amfay ntá Ɛtaya. Kɛ dɔ́k ntá bɔ̌maya ghatí bhɔ bɛ́ mɛ̌pɛtnsɛm ntá Ɛtaya, nɛ ɛtayɛka. Ntá Mandɛm awa, nɛ Mandɛm aywɛka.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index