Search form

Jɔ̌n 20:18

18María mmɔ̌ ɛtɔk Mágdala arɔk aghati bakoŋo Yesu bɛ, “Ngɔ Yesu Acha.” Nɛ aghati bhɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Yesu aghati yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index