Search form

Jɔ̌n 20:19

Yesu abhesi ntá bakoŋo bhi

(Mt 28.16-20; Mk 16.14-18; Lk 24.36-49)

19Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ beku ndǔ nkúbhɛ́ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt ɛnɔ, bakoŋo Yesu bábhak amɛm ɛkɛt ɛ́mɔt nɛ babhǐnywɔ́p femfé ndu báchay bǒbati bo Israɛl. Yesu arɔk ate bɔ́ bɛsí, arɛm bɛ, “Kpák ámbák nɛ bhe.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index