Search form

Jɔ̌n 20:2

2María afa yɛ arɔk ntiɛ́t ntiɛt ntá Símun Píta nɛ nkoŋo Yesu áchák anɛ Yesu ákɔ́ŋɔ́ nyaka, arɛm bɛ, “Báfɛ́rɛ́ Yesu Acha ndǔ nnɛm nɛ sɛ́bhɨ́kɨ́ rɨŋɨ nɛbhʉɛt anɛ bárɔ́ŋ bábhʉ́rɛ́ yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index