Search form

Jɔ̌n 20:20

20Árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ, atɔ́ŋ bɔ amɔ yi nɛ mbeápak ɛyi. Bakoŋo abhi bájwí nɛ maŋák ndu bághɔ́ Yesu Acha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index