Search form

Jɔ̌n 20:21

21Yesu apɛt arɛm bɛ, “Kpák ámbák nɛ bhe! Nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ Ɛtaya átó mɛ, kɛ nchí tó be.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index