Search form

Jɔ̌n 20:22

22Yesu árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, afɛ́p bhɔ ɛ̌yú, arɛm bɛ, “Dɔ̌ ka Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ámbák nɛ bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index