Search form

Jɔ̌n 20:23

23Mbák mǎmfóŋórí mmu bɛbʉ́ ɛbhi, Mandɛm nkwɔ ǎfoŋori yi. Mbák bǎbhɨkɨ foŋori bɛbʉ́ mmu, bɛ́rɔ̀p yi anti.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index