Search form

Jɔ̌n 20:24

Tɔmás arɛm bɛ mbák yi akhɨ́kɨ́ ghɔ Yesu amɨ́k apú noko

24Nkoŋo Yesu amɔt ndǔ abhɛn bati byo nɛ apay, anɛ áká nnyɛ́n bɛ Tɔmás, nɔ chí ɛfák, apú nyaka nɛ batɨ, mpok Yesu átwɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index