Search form

Jɔ̌n 20:25

25Tɔmás átɛ́mɛ́rí nɔ́kɔ́ bhɔ, báré ghati yi bɛ, “Sɛ́ghɔ Yesu Acha.” Kɛ yi akɛmɛ bhɔ bɛ, “Kpátɛ ngɔ́ nɛ amɨ́k bɛbhé-mpi yí amɔ, ntɔk bhɔ́ nɛ sɛnɔŋ awɔ, mbát awɔ́ ndǔ tambe ywi mpú noko.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index