Search form

Jɔ̌n 20:26

26Ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ manywɔp ánɛn, bakoŋo Yesu bápɛ́t babhak anywɔp ndǔ nɛbhʉɛt amɔt. Tɔmás abhak nɛ bhɔ. Babhǐnywɔp ábhák femfé, Yɛ̌ nɔ, Yesu atwɔ́, ate nɛntɨ ɛnap, arɛm bɛ, “Kpák ámbák nɛ bhe.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index