Search form

Jɔ̌n 20:27

27Arɛm yɛ ntá Tɔmás bɛ, “Tɔ́k bɛrɨŋ ɛbhɛn bɛchi ndu amɔ́ ya nɛ kɛnɔŋámɔ ɛkɛ ghɔ. Sá awɔ́ fá ndǔ tambe wa. Kɛ́pɛrɛ makati. Bák mmu anɛ ánòko!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index