Search form

Jɔ̌n 20:29

29Yesu arɛm ntá yi bɛ, “Ɔnókó mbɔnyunɛ ɔ́ghɔ́ mɛ nɛ amɨ́k? Ɛrɨ ɛcha ntá bo abhɛn mánòko yɛ̌ndu bábhɨ́kɨ́ ghɔ́ nɛ amɨ́k.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index