Search form

Jɔ̌n 20:3

3Píta afú yɛ nɛ nkoŋo anɛfú wu, báfá, báré rɔ́ŋ ndǔ nnɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index